ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด :

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๔ แจ้งว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีนโยบายสั่งการให้ทุกภาคส่วนเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ทุกอำเภอ เป็นช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน