ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 พ.ค. 2563
2 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้บริการรถบรรทุกศพ ของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
30 พ.ค. 2563
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้บริการเต็นท์ ของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 พ.ค. 2563
4 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้บริการรถบรรทุกน้ำ ของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 พ.ค. 2563
5 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้บริการตัดแต่งต้นไม้ เทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 พ.ค. 2563
6 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
05 เม.ย. 2563
7 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 เม.ย. 2563
8 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 เม.ย. 2563
9 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 เม.ย. 2563
10 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
05 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1