กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 26 เม.ย. 2564
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 26 เม.ย. 2564
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 26 เม.ย. 2564
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 26 เม.ย. 2564
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 26 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2