ข่าว : วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนาบอน : “ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่พัฒนาที่ยั่งยืน ”

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนาบอนผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลนาบอน ประกาศเมื่อ :