ข่าว : การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.

รายละเอียด  : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามลิงค์นี้นะค่ะ http://bit.ly/3JYhTZYผู้แจ้งข่าว : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศเมื่อ :