ปี 2564 ครั้งที่ 1
  http://www.e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr6.php?minisid=63
 
ปี 2564 ครั้งที่ 2
  http://www.e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr12.php?minisid=63
 
ปี2565 ครั้งที่ 1
  http://www.e-report.energy.go.th/mnly65/lb65qtr6.php?minisid=63