ทำเนียบสมาชิกสภา
 
นายอุทัย แซ่เอือง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวัฒน์ นารานิติธรรม
รองประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์ชัย พันธุ์อธิคม
เลขานุการสภาเทศบาล
นายณรงค์ชัย พันธุ์อธิคม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุวัฒน์ นารานิติธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเสริฐ เหลืองวิริยะญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิสันต์ สวนทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคมสันต์ รัศมีพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายโกศล พิริยะพิเศษพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจเร เหล่ากมลาสน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอุทัย แซ่เอือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางปรียานุช อินา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายปัญจภัทร์ สินไชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ร้อยตำรวจโท สุเทพ ฉิมวัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวพินท์ทิพย์ แซ่ติ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
  ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสภา
 
 
 
  กิจการสภา
 
 
 
  รายงานการประชุมสภา