ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 ก.พ. 2564
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
04 ก.พ. 2564
3 ประกาศให้มีการเลือกตั้้งนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ก.พ. 2564
4 คำสั่งมอบหมายให้เห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 ก.พ. 2564
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาบอนและนายกเทศมนตรีตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ก.พ. 2564
6 แก้ไขคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ก.พ. 2564
7 ซักซ้อมแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ก.พ. 2564
8 ประกาศ กกต.จว.นศ. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ก.พ. 2564
9 การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 ม.ค. 2564
10 คู่มือประชาชน ความรู้พลเมืองเกี่ยวรัฐธรรมนูญและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2