**** คำขวัญ: ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    **** ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง    **** วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนาบอน : “ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่พัฒนาที่ยั่งยืน ”    **** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
qrcode
17 ก.พ. 49
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
5 คน
เดือนนี้ :
185 คน
เดือนที่แล้ว :
192 คน
ปีนี้ :
2,708 คน
ปีที่แล้ว :
2,312 คน
ทั้งหมด :
45,913 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.228.229.51
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 03/12/56
 
 
 
 
ข่าวทั้งหมด
  ประกาศรับสมัครงาน หางาน หาคนทำงาน ประกาศร.. [5 ส.ค. 2564]
  https://spookslot.com Mint Th.. [24 ก.ค. 2564]
  https://www.mgm99magnum.com Mint Th.. [24 ก.ค. 2564]
  เครื่องเด็กเล่นอััันตรายเทศบาลสนใจหน่อย ผู้ปกคร.. [8 ธ.ค. 2563]
  สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ may [9 มิ.ย. 2563]
  สอบถามเรื่องการโอนย้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ Sao [23 เม.ย. 2562]
  มีบ่อนแถวธนาคารกรุงเทพ คนนาบอน [20 เม.ย. 2562]
  อบต.ชะอวด รับโอนย้ายจพง.จัดเก็บรายได้ อบต.ชะอ.. [18 ม.ค. 2561]
  การขายของบนถนนตรงข้ามหน้าเชเว่น ขายได้ด้วยเหร... Dada [13 ธ.ค. 2560]
  ถนนด้านหน้าเทศบาล(ที่มีการถมดิน) เละมากๆ ช่วย... เณรบ่าว [11 ส.ค. 2558]
ตั้งกระทู้ใหม่    กระทู้ทั้งหมด
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ไม่มีข้อมูลข่าว
ข่าวทั้งหมด
 
 
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช :: WWW.NABONCITY.GO.TH ::
ท่านต้องการให้เทศบาลนาบอนพัฒนาทางด้านใด
   + ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   + ด้านเศรษฐกิจ
   + ด้านสังคม
   + ด้านสิ่งแวดล้อม
   + ด้านการเมืองการบริหาร
   + ด้านการบริการ
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด
 
กระบวนงานบริการตามภาระกิจของเทศบาลตำบลนาบอน